Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Q-FENCE

 1. Algemene bepalingen
  • In deze Algemene Voorwaarden gelden deze definities:
 • Koper: een (rechts-)persoon die met Verkoper een Overeenkomst sluit met betrekking tot Producten;
 • Inkooporder: een schriftelijke of mondelinge order van Koper tot afname van Producten;
 • Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper, die tot stand komt na een Inkooporder van Koper én bevestiging daarvan door Verkoper met een Orderbevestiging;
 • Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging van Verkoper aan Koper, waardoor de Overeenkomst tot stand komt;
 • Producten: de goederen aangeboden door Verkoper;
 • Verkoper: Q-Fence B.V. (KvK-nummer:) en/of iedere andere rechtspersoon uit dezelfde groep, handelend onder de naam “Q-Fence”.
  • Afwijkingen op bepalingen in de Algemene Voorwaarden hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst en gelden alleen wanneer zij schriftelijk met de directie van Verkoper zijn overeengekomen.
  • Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Verkoper zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking zo min mogelijk afwijkt van deze oorspronkelijke bepaling.
  • In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
 1. Totstandkoming
  • Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Door Verkoper verstrekte gegevens en bijlagen dragen een informatief karakter en binden Verkoper niet.
  • Koper dient een Inkooporder aan Verkoper te zenden, waarbij hij in ieder geval de volgende punten vermeldt:
 • de Producten, waaronder aantallen / hoeveelheden;
 • het afleveradres; en
 • factuurinformatie, tenaamstelling en adres.
  • Indien Verkoper de Inkooporder accepteert, zendt zij aan Koper een Orderbevestiging waarna overeenkomstig de inhoud van de Orderbevestiging bindende overeenstemming is bereikt en de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 1. Prijzen
  • De door Verkoper genoemde prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Indien na totstandkoming van de Overeenkomst de kosten ter uitvoering van de Overeenkomst stijgen, bijvoorbeeld door het stijgen van materiaalprijzen, het stijgen van loonkosten, koerswijzigingen, belastingen en premies of andere wijzigingen in het fiscale regime, een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving of andere redenen die bij het aangaan van de Overeenkomst niet te voorzien waren, is Verkoper gerechtigd de prijs aan te passen, zonder dat Koper de Overeenkomst kan ontbinden.
 1. Betalingscondities
  • Verkoper hanteert een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Deze termijn is fataal.
  • Verkoper heeft altijd het recht om (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling te eisen of op andere wijze persoonlijke of zakelijke zekerheid te verlangen, die Koper op eerste verzoek dient te verstrekken.
  • Indien Koper de factuur niet tijdig betaalt, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. Koper is alsdan rente verschuldigd van 1,5% op maandbasis.
  • Indien Koper de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is Koper tevens alle daadwerkelijk intern en/of extern gemaakte buitengerechtelijke incassokosten kosten verschuldigd, met een minimum op 15% van het onbetaald gebleven bedrag.
  • Verrekening of opschorting door Koper van betalingsverplichtingen jegens Verkoper, hoe genaamd en/of uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
 1. Levering, transport en risico
  • De opgegeven levertijden zijn richttijden, worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
  • In geval van vertraging in de opgegeven levertijd dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Verkoper een redelijke termijn van minimaal vier (4) weken te worden gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
  • Tenzij anders is overeengekomen, vindt transport plaats op CPT-basis in overeenstemming met de Incoterms 2010. Transport vindt plaats op kosten van Verkoper. Tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen, terwijl het risico van de Producten op het moment waarop Verkoper deze aanbiedt aan de (eerste) vervoerder overgaat op Koper.
  • Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Opschorting door Koper van de afname van de Producten is uitgesloten. Indien Koper de Producten niet (tijdig) afneemt, worden deze opgeslagen op kosten van Koper, onverminderd de overige rechten die Verkoper heeft.
 2. Klachten
  • Koper is gehouden de Producten te (laten) controleren op het moment dat de Producten aan hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij dient Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de Producten overeenstemt met hetgeen is. Koper dient binnen acht (8) dagen na leveringsdatum (als vermeld op de CMR) Verkoper schriftelijk te informeren over eventuele klachten ter zake niet duidelijk zichtbare tekorten, beschadigingen of andere gebreken, bij gebreke waarvan ieder recht van Koper op garantie c.q. schadevergoeding vervalt.
  • Een beroep van Koper op duidelijk zichtbare tekorten, beschadigingen of andere zichtbare gebreken in het geleverde kan niet jegens Verkoper geldend gemaakt worden indien Koper die tekorten en/of beschadigingen en/of gebreken niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken. Een dergelijk beroep kan jegens Verkoper niet worden ingeroepen indien dit niet door Koper binnen vierentwintig (24) uur na leveringsdatum (als vermeld op de CMR) schriftelijk aan Verkoper is medegedeeld. Dit betekent dat Koper de Producten direct na levering op zichtbare tekortkomingen, beschadigingen of andere duidelijk zichtbare gebreken dient te controleren, bij gebreke waarvan ieder recht van Koper op garantie c.q. schadevergoeding vervalt.
 1. Aansprakelijkheid
  • Koper draagt te allen tijde het risico en is aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Producten, ongeacht of deze afzonderlijk dan wel in combinatie met andere goederen worden gebruikt.
  • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming door Verkoper, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of daaraan grenzende bewuste roekeloosheid van Verkoper.
  • Voor zover Verkoper wel aansprakelijk is, is Verkoper niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen schade als gevolg van stagnatie en winstderving, dekkingskoop, bedrijfsschade, contractsverlies, enzovoorts.
  • Voor zover Verkoper wel aansprakelijk is, is vergoeding van de schade daarnaast beperkt tot het corresponderende factuurbedrag, te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag van € 10.000,- (tienduizend euro).
  • Aanspraken van Koper (op garantie, nakoming, schadevergoeding of anderszins) vervallen in ieder geval zes (6) maanden nadat de Producten zijn geleverd, tenzij Koper overeenkomstig artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden tijdig en op juiste wijze heeft geklaagd én ter zake een rechtsvordering in Nederland (conform artikel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden) aanhangig is gemaakt.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  • De Producten blijven eigendom van Verkoper totdat Koper de prijs alsmede enige andere vordering van Verkoper, als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek (of vergelijkbare rechtsfiguur in een ander rechtstelsel), heeft voldaan.
  • Het door Verkoper geleverde mag, voor zover het onder het eigendomsvoorbehoud valt, niet worden doorverkocht, worden verwerkt en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  • Voor het geval Verkoper de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet
   herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijze derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen, op straffe van een zonder ingebrekestelling verschuldigde boete van tien (10) % van de prijs van de Producten per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt.
  • Indien Verkoper haar eigendomsvoorbehoud niet kan inroepen omdat de afgeleverde Producten toch zijn vermengd of gevormd, is Koper verplicht om op eerste verzoek de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden. Koper verplicht zich om alle medewerking aan het vestigen van het pandrecht te verlenen.
 1. Terugkoopregeling
  • Koper kan enkel gebruik maken van “terugkoopregeling” indien dit nadrukkelijk op de originele overeenkomst vermeld staat.
  • Terugkoopregeling geld enkel op door Verkoper geleverde materialen binnen een tijdsbestek van 12 maanden na levering volgens originele CMR.
  • Producten dienen onbeschadigd en bruikbaar te zijn.
  • Verkoper kan beoordeling op beschadigingen enkel op eigen locatie uitvoeren, kosten hiervoor zijn voor rekening koper.
  • Retour te nemen materialen dienen verpakt te zijn zoals door Verkoper voorgeschreven
 1. Annulering
  • In geval van producten welke specifiek voor Koper vervaardigd worden is Koper ten alle tijden verplicht de goederen af te nemen, in geval van annulering van de opdracht tijdens montage worden de kosten tot dat moment berekend en doorbelast met een minimum van 15% van de totale kosten.
 1. Montage- en Demontageopdrachten
  • Montageopdrachten worden door Verkoper uitbesteed aan derden, Verkoper is daardoor niet verantwoordelijk voor kosten voortkomend uit deze werkzaamheden.
  • (De)montageopdrachten worden altijd belast op basis van nacalculatie. Prijzen vooraf zijn enkel ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Facturatie zal geschieden volgens opgaaf montageploeg bij voorkeur middels ondertekend document Koper.
  • Meerwerk: Indien onvoorzien vertraging optreed wordt deze werkzaamheden op nacalculatie doorbelast tegen 50 (vijftig) euro per manuur.
  • Vrij gekomen grond en puin worden niet afgevoerd en eventuele bestrating wordt niet terug gelegd.
  • Zaken zoals, maar niet enkel, perceelgrenzen, hoekpunten en hoogtes worden door Koper aangegeven uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang montage.
  • Koper is verantwoordelijk voor eventuele meldingsplichten en voorschriften, zoals bijvoorbeeld klic melding, naar betreffende instanties zoals maar niet enkel gemeente.
  • In geval van annuleren binnen 5 (vijf) dagen voor aanvang werkzaamheden door Koper is Koper verplicht 100% van de offerte te betalen om onkosten Verkoper en Aannemer en winstderving te vergoeden.
  • In geval van demontage is Koper verantwoordelijk voor deugdelijke opslagblokken en transport.
  • Verkoper en Aannemer zijn niet verantwoordelijk voor goederen/ zaken welke op locatie staan voor, tijdens of na de montage.
 1. Overmacht
  • In geval Verkoper haar verplichtingen uit de Overeenkomst wegens overmacht niet kan nakomen, is Verkoper bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten zolang de overmacht voortduurt en/of de Overeenkomst eenzijdig te annuleren zonder jegens Koper schadeplichtig te zijn.
  • Van overmacht als bedoeld in artikel 1 is sprake onder meer in de volgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, ongeval of ziektes (van personeel), epidemieën, uitval van elektriciteit, onvoorziene ICT-problemen, brand, bedrijfsstoring, inkrimping, wijzigingen of annulering van de productie, gebrek aan verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, indien Producten afwijken van de door Verkoper opgegeven specificaties en alle andere van buitenkomende oorzaken waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar (vermeende) verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld de niet tijdige, niet volledige, uitblijvende of afwijkende levering van Producten door derden aan Verkoper.
 1. Opschorting en beëindiging
  • Verkoper is in de volgende gevallen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden:
 • Koper komt in gebreke in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verkoper gehouden is. De vorderingen van Verkoper op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar;
 • In geval van een faillissement, (een aanvraag tot) (voorlopige) surséance, stillegging en/of liquidatie (of een soortgelijke gebeurtenis) van Koper, in geval van beslaglegging of indien Koper anderszins het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen verliest.
  • Verkoper is bevoegd haar prestatie op te schorten indien Koper één of meer van zijn verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt of indien Verkoper goede gronden heeft te vrezen dat Koper haar verplichtingen niet zal nakomen.
 1. Privacy

Verkoper houdt zich bij de uitvoering van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Koper stemt voor zover nodig in met verwerking daarvan.

 1. Rechts- en forumkeuze
  • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitgesloten.
  • Alle geschillen die tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan, zullen, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant (Nederland) of, ter keuze van Verkoper, bij de bevoegde rechter in het land van Koper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direct contact opnemen

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

  Ons Privacy Beleid